Day: December 5, 2021

ผู้ป่วยเนื้องอกไกลโอบลาสโตมาจะตอบสนองต่อการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันผู้ป่วยเนื้องอกไกลโอบลาสโตมาจะตอบสนองต่อการรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน

การรักษาสามารถยืดอายุขัยของผู้ป่วยได้ประมาณ 20% ถึง 30% ปัจจุบัน ผู้ป่วยมะเร็งไกลโอบลาสโตมาไม่ได้รับการรักษาที่ยืดอายุออกไป เนื่องจากยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าวิธีใดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย นี่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพเซลล์ภูมิคุ้มกันอาจเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน